Schooltijden

Schooltijden

Maandag tot en met donderdag van 08.30 uur – 15.00 uur.

Vrijdag van 08.30 uur – 12.00 uur (tot 12.30 in de zomertijd)

 

In de ochtend starten we met de ochtenddoe’a. Alle kinderen worden om 08.20 u.verwacht in de

hal om mee te bidden.

 

Na school kunt u uw kind om 15.00u ophalen op het schoolplein bij de groepsleerkracht.

 

Pauze tijden

Groepen 1 t/m 3: 11.30 uur – 12.00 uur.

Groepen 4 t/m 8: 12.15 uur – 12.45 uur.

 

Verzuimen/ te laat komen

Als uw kind ziek is of om gegronde reden de school niet kan bezoeken, wordt u verzocht dit te

melden tussen 08:00 en 08:30 uur. Bij te laat komen en verzuim dient u de school de reden mee

te delen. Elke dag worden de absenten en laatkomers in de groep genoteerd en bij niet gemeld

verzuim wordt contact opgenomen met de ouders. Ongeoorloofd verzuim moet worden gemeld aan

de leerplichtambtenaar, deze komt regelmatig de administratie controleren.

Het komt wel eens voor dat u met uw kind naar de arts, tandarts of naar een specialist moet gaan.

Gelieve de afspraken buiten de schooltijden te maken.

 

Verlof

Verlof buiten de schoolvakanties is slechts mogelijk in speciale gevallen zoals bij jubileum,

overlijden en familiegebeurtenissen. Verlof dient minimaal twee weken van tevoren worden

aangevraagd. De schoolleiding mag conform strikte regels maximaal 10 schooldagen per jaar

verlof verlenen op grond van geldige redenen. Een aanvraag voor langer verlof dient te worden

ingediend bij de leerplichtambtenaar Afdeling Onderwijs van het Stadsdeel.

Verlof zonder toestemming wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim en wordt gemeld

aan de leerplichtambtenaar, deze meldt dit aan de Officier van Justitie.

Inschrijven