Verzuim

Onder schoolverzuim wordt verstaan: alle vormen van fysieke afwezigheid van leerlingen tijdens de vastgestelde lesuren en lesdagen van het schoolrooster. Schoolverzuim varieert van te laat komen en ziekte, tot geoorloofde afwezigheid wegens dokters- of tandartsbezoek en ongeoorloofde afwezigheid zoals in het geval van spijbelen. Buitenschoolse activiteiten en sportdagen worden beschouwd als lesdagen.

 

De school maakt onderscheid tussen verschillende oorzaken van afwezigheid van leerlingen.

 

De afwezigheid van een leerling kan de volgende oorzaken hebben:

 1. Te laat komen: De leerling die te laat is gekomen, wordt geregistreerd door de leerkracht in de absentielijst.
 2. Ziekte: Volgens de schoolregels wordt de school door de ouders/verzorgers van een zieke leerling 's ochtends voor 08.30 uur via Social Schools daarover ingelicht. De leerkrachten horen voor de start van de lessen te weten waarom een leerling afwezig is.
 3. Geoorloofd verzuim: Wanneer de afwezigheid van een leerling noodzakelijk is vanwege een medische behandeling of dringende familieomstandigheden, dan wordt dat schriftelijk door de ouders/verzorgers meegedeeld en bijgehouden in het absentieregistratiesysteem.
 4. Schorsing: Een leerling kan zijn geschorst en daardoor lesstof missen. Dit wordt geregistreerd door de leraar in de absentieregistratie. De schorsing wordt gemeld aan Leerplicht.
 5. Ongeoorloofd verzuim: Als de ouders/verzorgers van een leerling de school niet hebben ingelicht over het ziek zijn van de leerling, dan vraagt de administratie diezelfde ochtend (of middag) na bij de ouders/verzorgers waarom de leerling niet op school is. Als daarop geen acceptabel antwoord komt of de reden van afwezigheid niet valt binnen de overige categorie├źn, dan wordt de leerling beschouwd als ongeoorloofd afwezig en wordt dit als zodanig geregistreerd.

 

De aanpak van verzuim verschilt per soort verzuim. Hoe ernstiger het verzuim, hoe meer partijen worden ingeschakeld bij het bestrijden ervan. Hieronder worden de meest voorkomende oorzaken van verzuim besproken in combinatie met de aanbevolen aanpak. Absentie wordt altijd geregistreerd in ons registratiesysteem Parnassys.

Te laat komen

Als leerlingen vaak te laat komen, missen ze lessen en de lessen worden verstoord, waardoor andere leerlingen hier ook hinder van ondervinden.


De regels voor te laat komen zijn:

 • 3 keer te laat komen op school betekent dat verzuimbrief 1 wordt opgestuurd naar de ouders/verzorgers. Daarin worden de dagen dat de betreffende leerling te laat was gekomen, vermeld.
 • Bij 6 keer te laat komen, worden de ouders/verzorgers via verzuimbrief 2 uitgenodigd voor een gesprek met de directie. Tijdens dit gesprek maakt de directie goede afspraken met de ouders/verzorgers over op tijd komen. De administratie meldt deze afspraken bij de leerplicht.
 • Wanneer het daarna nog niet lukt om op tijd te komen, zal er via verzuimbrief 3 een melding van veelvuldig te laat komen bij de leerplicht worden gedaan. Ouders/verzorgers worden van de melding aan leerplicht op de hoogte gesteld, maar wij hopen natuurlijk dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ziekte

Ouders/verzorgers zijn wettelijk verplicht de school te informeren over de afwezigheid van hun kind.


Bij regelmatig vermoedelijke onterechte ziekmeldingen zal de school ook de leerplichtambtenaar inschakelen.

Geoorloofd verzuim

Afspraken voor tandarts- of doktersbezoek vinden zo veel mogelijk buiten schooltijd plaats. Als een dergelijk bezoek toch tijdens schooltijd moet plaatsvinden, dan wordt er vooraf met de school gebeld door de ouders/verzorgers van de betreffende leerling.  

 

In principe geeft de school geen langdurig verlof. Er is een aantal uitzonderingen, waarvan er hier drie worden genoemd.

 1. Voor de vervulling van plichten die voortvloeien uit levensovertuiging of godsdienst kan extra verlof worden aangevraagd.
 2. Vakantieverlof kan worden verleend als het wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers onmogelijk is binnen de schoolvakanties op vakantie te gaan. Bij vakantieaanvragen moet een werkgeversverklaring van de betreffende ouder/verzorger worden bijgevoegd. Dit verlof moet twee maanden van tevoren worden aangevraagd, mag niet in de eerste twee schoolweken van het jaar plaatsvinden en kan maximaal tien dagen bedragen. Het wordt slechts eenmaal per jaar verleend.
 3. Verlof wegens gewichtige omstandigheden kan worden aangevraagd in het geval van bijzondere familieomstandigheden of andere incidentele uitzonderlijke situaties. Elke aanvraag wordt apart door de schoolleiding bekeken. De ouders/verzorgers dienen extra verlof indien mogelijk minimaal 1 week vooraf schriftelijk aan te vragen.

 

Over het toekennen van meer dan tien dagen vakantieverlof of bij verlof wegens gewichtige omstandigheden beslist de leerplichtambtenaar.


Over de toekenning van verlof van minder dan tien dagen beslist de schoolleiding en deze geeft daarvan een schriftelijke reactie aan de ouders/verzorgers. In geval van twijfel wordt advies ingewonnen bij externe instanties. De registratie van het extra verlof wordt bijgehouden.