Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Er is een meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Hierin is een stappenplan opgenomen hoe te handelen bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Ook op onze school gebruiken we deze meldcode. De meldcode maakt onderdeel uit van ons veiligheidsbeleid.


De routekaart uit de meldcode kan hieronder weergegeven worden of een beschrijving van de fasen. Hieronder is een voorbeeld beschreven.


Fase 0

Vooraf aan en gedurende dit stappenplan worden door de leerkracht aantekeningen gemaakt van momenten waarop het probleem zich voordoet/ zichtbaar is. Deze gegevens worden in de zorgmap opgeslagen. Daarna aan het einde van het jaar gaan de gegevens in het dossier van de leerling. Er worden korte verslagen gemaakt (gedateerd). Deze worden opgeslagen in het leerlingdossier.


Ouders hebben opvoedproblemen of er is sprake van ongewenst opvoedgedrag

Fase 1:

De leerkracht heeft minimaal een gesprek gehad met ouders over de gesignaleerde problemen.


Fase 2:

De leerkracht en de intern begeleider hebben samen een gesprek met ouders over de hulp aan het kind in de thuissituatie. De intern begeleider is de casemanager


Fase 3:

De school (intern begeleider) doet een voor-aanmelding bij AMK. Ouders melden zelf bij AMK.


Fase 4:

De ouders erkennen de signalen wel, maar komen niet tot actie. Er volgt een gesprek waarin de school duidelijk maakt dat zij verplicht is te melden wanneer hulp voor de leerling niet op gang komt. Ook kan het zijn dat ouders de adviezen niet structureel uitvoeren.


Fase 5:

De school geeft bij de ouders aan dat ze zorgen blijven houden en behoefte hebben aan advies van AMK. Er volgt een melding bij het AMK.Er lijkt sprake van mishandeling (ouder-ouder of ouder-kind)

Fase 1:

Verslaglegging van signalen in het leerlingdossier. Bouwen aan een goede relatie met de leerling en de ouders. Huisbezoek kan hier een bijdrage leveren.


Fase 2:

De signalen blijven voortduren: leerkracht, intern begeleider en directeur nemen contact op met AMK voor informatie. De directeur is casemanager.


Fase 3:

Onderzoek vindt plaats of er sprake kan zijn van problematiek buiten de thuissituatie.


Fase 4:

Afhankelijk van advies AMK: gesprek met ouders.


Fase 5:

AMK meldt aan de raad voor de kinderbescherming. Bij direct gevaar voor de betrokken leerling dezelfde dag gesprek leerkracht, intern begeleider en directeur. De directeur wordt casemanager. Dezelfde dag contact met AMK. AMK gaat over tot actie. AMK houdt de school op de hoogte.