Organisatie

Het bestuur

De islamitische basisschool As-Soeffah in Amsterdam valt met de islamitische basisschool Al-Qoeba in Den Haag onder Stichting Iqra. Het doel van Stichting Iqra is om scholen op te richten en te beheren waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven en rekening wordt gehouden met de islamitische opvoeding.De oprichter van Stichting Iqra is geestelijk leider Qaide Ahle Soennat, Zijne Eminentie Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui, rahmatullahi 'alayh..In opdracht van onze geestelijke leider hebben dhr. Hadji R.M. Kasiem en dhr. Hadji A. Walidin de school gesticht en ontwikkeld.De dagelijkse leiding van Stichting Iqra is in handen van het College van Bestuur. Het bestuur bepaalt het beleid en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. De directeur-bestuurder is het enige bestuurslid. Er is sprake van een college van bestuur bestaande uit 1 persoon, nl. de directeur-bestuurder.


De Raad van Toezicht controleert het College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de grondslag en doelstelling van de stichting, alsmede op het functioneren van het College van Bestuur en op (de realisatie van) het (meerjaren) beleid, het belang van het onderwijs en de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd. We werken informeel al op deze manier. Het bestuur en de GMR hebben ingestemd. We gaan dit nu formaliseren in sha Allah.


Samenstelling Raad van Toezicht

Dhr. A.N. Joemman, voorzitter

Dhr. R. Rodjan

Mevr. N. William

Mevr. S. Nanhekhan


Directeur-bestuurder is dhr. Faried Walidin

De voorschool

Voordat uw kind op de As-Soeffah bassischool kan beginnen, mag hij/zij naar de voorschool, deze start vanaf tweeënhalf jaar. Dit is aanbevolen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het kennismaken met het ritme van de school en de vakken die er gegeven gaan worden.


We werken zowel op de voorschool als in de groepen 1 en 2 met de methode Piramide. Piramide is een educatieve aanpak voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar. Het doel van Piramide is om een basis te leggen voor zelfsturing en leerprocessen op school en het voorkomen of inlopen van achterstanden door voor- en vroegschoolse educatie.

Schoolmaatschappelijk werk

In de maatschappij verandert veel en de veranderingen volgen elkaar snel op. Zo snel dat je het niet altijd meer kan volgen. Daarnaast hebben mensen verschillende ideeën over hoe je met elkaar en met bepaalde situaties moet omgaan. Kortom, het is voor ouders niet altijd even gemakkelijk in deze ingewikkelde samenleving hun weg te vinden en om kinderen op te voeden. Dat kan zijn in geval van moeilijkheden die invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van uw kind(eren).

Uw kind kan bij de schoolmaatschappelijk werker terecht voor gedragsproblemen in de klas of thuis. Bijvoorbeeld bij zaken als het leren oplossen van ruzie, leren luisteren naar elkaar, leren vriendjes en vriendinnetjes maken, pesten of gepest worden, relatieproblemen thuis, echtscheiding, financiële problemen of overlijden van familie of een bekende.

 

Het kan zijn dat uw kind een andere vorm van begeleiding nodig heeft. In zo’n geval verwijst de schoolmaatschappelijk werker u door naar een andere persoon of instelling.

De schoolmaatschappelijk werker is een keer per week op school. U kunt haar bellen of mailen voor een afspraak of via de leerkracht/intern begeleider doorgeven dat u in contact wilt komen met de schoolmaatschappelijk werker.(zie achterin de schoolgids de gegevens)

Ouder Kind Thuis (OKT)

Onze school werkt samen met de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het OKT. Het OKT is voor Amsterdamse kinderen en hun ouders dé plek voor informatie, advies en hulp bij opgroeien en opvoeden. 

 

De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen samen met ouders de groei en ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt tijdens een aantal vastgestelde momenten in de schoolperiode van het kind, waarvoor u een uitnodiging ontvangt.

Schoolarts

Als uw kind in groep 2 zit, wordt het opgeroepen voor een eerste bezoek aan de schoolarts. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst, die u van te voren bij de uitnodiging door de GGD toegestuurd krijgt, bespreekt de schoolarts de ontwikkeling van uw kind met u als ouder. Waar de schoolarts vroeger puur medisch onderzoek deed, is er tegenwoordig minstens evenveel aandacht voor psychosociale aspecten en gedragsproblemen. Zo wordt ook gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.

 

Het onderzoek bij de schoolarts is uitgebreid. Naast lengte, gewicht, zicht en gehoor, worden ook evenwichtsgevoel, fijne en grove motoriek en spraak getest. Omdat de schoolarts de gegevens van het consultatiebureau heeft, wordt de groeicurve van uw kind bekeken. Als u tegen bepaalde problemen aanloopt, kunt u die bespreken. Denk daarbij aan gedragsproblemen, zindelijkheid, eet- of slaapproblemen. Wanneer er een punt van afwijking gevonden wordt, verwijst de schoolarts uw kind door naar de huisarts, specialist of naar jeugdhulpverlening. De schoolarts behandelt dus niet zelf.


De schoolarts geeft advies en voorlichting, bijvoorbeeld over gezonde voeding en veiligheid. Dingen die de schoolarts opvallen en van belang zijn op school, worden in overleg met de ouders besproken met de leerkracht. Dit kan bijvoorbeeld zijn als je kind niet goed kan horen of een verkeerde pengreep heeft. Ook overgewicht, slecht eten, bedplassen en pesten zijn veel voorkomende problemen waar aandacht aan geschonken wordt.

 

De schoolarts heeft voorlichtingsmateriaal over uiteenlopende onderwerpen. Aansluitend op de vraagstukken over uw kind, krijgt u folders mee naar huis met informatie en tips.

 

Leerlingen worden alleen in groep 2 en groep 7 opgeroepen voor een bezoek. In de tussenliggende tijd is het dus de taak van de ouders om het welzijn van hun kind goed in de gaten te houden. Ga daarom bij twijfel of klachten over de ontwikkeling van uw kind op tijd naar de huisarts.


Jeugdtandverzorging

Twee keer per jaar komt de schooltandarts op school. Hij of zij controleert en behandelt alle leerlingen die door hun ouders zijn aangemeld. Hiervoor kunt u een inschrijfformulier invullen dat op school te krijgen is.

 

Met de inschrijving geeft u toestemming voor controle en alle tandheelkundige handelingen. Alleen wanneer er een blijvende tand op kies getrokken moet worden, vraagt de schooltandarts hiervoor apart toestemming aan de ouders.

 

De schooltandarts besteedt ook veel aandacht aan preventie. Het liefst wil hij gaatjes en tandvleesproblemen voorkomen. Dat doet hij met poetslessen, voedingsadviezen en fluoridebehandelingen. Wanneer een kind een beugel nodig heeft, verwijst de schooltandarts door naar de orthodontist.

 

Na iedere controle geeft de tandarts een informatiekaartje mee waarop staat wat er gedaan is en welke behandelingen er eventueel nog nodig zijn.